Skip to content

About Canadian North

ᑎᒥᐅᔫᑉ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᑦ

ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᓂ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕗᑦ “ᐃᓅᓯᖅ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᑦᑎᓐᓂᑦ”. ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᖃᖓᑕᔫᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᖅ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᐸᑦᑕᕗᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕗᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓅᔪᓄᑦ.

  • ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᖏᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᑦ ᑕᑎᖃᓲᖑᕗᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑲᐅᓈᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ, ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᓄᓇᓕᒥᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᓂᒃ.
  • ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓯᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᓂᐅᕕᓲᑦ ᑕᑎᖃᓲᖑᕗᑦ ᓅᑎᕆᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᓂᖀᑦ, ᐄᔭᒐᐃᑦ, ᐊᓐᓄᕌᑦ, ᐃᓪᓗᒧᑦ ᐱᖁᑎᑦ, ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᑎᑦ, ᓄᓇᓕᒥ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᑎᑲᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ – ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ, ᑕᑎᒋᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᐃᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓄᑦ.
  • ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᕗᑦ ᑕᑎᖃᖅᑐᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᑲᐅᓈᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᖏᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐅᑎᑦᑎᓲᖑᔪᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓄᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖅᑲᑎᕗ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᑕᑎᖃᕐᒪᑕ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ, ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖃᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᒃ/ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ.
  • ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᑐᙵᕕᐅᕗᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᓕᒫᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᑎᒥᐅᔫᑉ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓄᑦ (ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ R.I.S.ERespect [ᐃᑉᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓂᖅ], Integrity [ᓱᓕᓂᖅ] ᐊᒻᒪᓗ Service [ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ] Excellence [ᐱᐅᓪᓚᕆᐅᓂᖅ]), ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᖏᓐᓇᖅᐳᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᐊᑦᑎᐊᖏᓐᓇᖅᑐᑕ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᑕᒪᒃᑭᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓄᖅ ᐊᒻᒪ ᓂᕆᐅᒃᑐᒍᑦ ᓂᐅᕕᖅᑎᑦᑎᔨᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑎᕗᑦ ᑎᒍᒥᐊᖏᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᓱᓕᓂᕐᒧᑦ.

ᐅᓂᕐᓂᖅ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐊᑭᕋᖅᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓱᕈᓯᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᑦ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᖁᔭᒃᑯᑦ