Canadian North (ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦ) ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ

ᑐᑭᓯᐅᒪᔪᒍᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᑦᓴᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᐊᓯᔾᔨᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐅᕙᒍᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᒪᖔᑦᑕ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᖃᓂᒪᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖃᑦᑕᖅᑕᓕᒫᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᒋᐊᖃᙱᓐᓃᑦ ᖃᖓᓕᒫᒃᑯᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ, ᑕᐃᒪᙵᓂ ᖃᖓᑕᓲᓕᕆᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒍᕕᑦ ᑎᑭᓐᓇᓱᓐᓂᕐᓄᑦ ᐅᐸᒐᓱᑦᑕᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓯᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᑐᔪᐃᓐᓂᕈᕕᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ. Canadian North (ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦ) ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕗᑦ ᐊᒻᒪ Canadian North (ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦ) ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᕌᕐᓂᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐃᓱᒫᓗᓗᐊᖁᔨᓇᑕ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕋᕕᑦ ᐱᓕᕆᑦᓯᐊᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓗᒪᔪᒥᑦ ᖃᖓᑕᓲᒃᑰᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓯᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᐅᑕᖅᑭᕗᑦ.